CÔNG TY CP DA GIẦY VIỆT NAM

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------♦♦♦-------

      Hà Nội, ngày 10  tháng 07 năm 2015.

 

 

 

 

                                                                                                                    GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DA GIẦY VIỆT NAM

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DA GIẦY VIỆT NAM.

 

         Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam với nội dung sau:

 1. Thông tin về doanh nghiệp:
 • Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam.
 • Địa chỉ: P210, Tầng 2, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Đăng ký kinh doanh số: 0101375340
 1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:
 • Thời gian:   8h00’ thứ ba  ngày 21/07/2015
 • Địa điểm:  Phòng họp lớn văn phòng công ty TNHH Tập Đoàn Bitexco, Tầng 1, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 1. Thành phần tham dự cuộc họp
 • Đại diện các cổ đông Công ty CP Da Giầy Việt Nam
 • Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
 • Ban giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban liên quan.
 1. Nội dung:      
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
 • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc;
 • Một số nội dung khác.

5.    Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội gửi kèm theo giấy mời, bao gồm:

 • Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
 • Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Đăng ký họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
 • Mẫu giấy uỷ quyền;
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán;
 • Bảng cân đối kế toán năm 2014 đã được kiểm toán.

       Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng đường bưu điện, bằng fax tới:

 • Ông Vũ Nam Hùng – Trợ lý TGĐ Công ty CP Da Giầy Việt Nam.
 • Địa chỉ:    Phòng 210, Tầng 2, Tháp the Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại:         04.38255780         Mobile:   098 732 18 68
 • Fax:                   04.38259216  

       Thời gian xác nhận: Trước ngày  18/07/2015.

       (Mẫu Giấy xác nhận tham dự được gửi kèm Thông báo mời họp)

       Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và bản copy CMTND/hộ chiếu của người uỷ quyền.

       Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DA GIẦY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

                                Vũ Đức Thuấn