VĂN BẢN

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/01/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/8/2007; - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam ngày 21/06/2015

Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2015

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và bản copy CMTND/hộ chiếu của người uỷ quyền. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội